Steun het One Earth Footprint Manifest

Capture d’écran 2015 05 20 à 22.33.58

Onze planeet is in slechte staat. Verschillende planetaire milieu-grenzen worden overschreden: elke dag worden grote happen regenwoud meedogenloos geveld door de geglobaliseerde agro-business. Dozijnen plant- en diersoorten verdwijnen elk jaar opnieuw, wat de ecosystemen fataal dreigt te ontwrichten. Miljarden bijen, de bestuivers van ten minste 30 % van onze gewassen, worden gedood door een mix van pesticiden. De industriële overbevissing leidt tot het instorten van de visvoorraden in oceanen. Kostbare, natuurlijke ondergrondse zoetwatervoorraden worden onherstelbaar uitgeput door de industriële landbouw, die ook landbouwgronden vernietigt: de bron van onze voeding. Het klimaat verandert. De poolkappen en gletsjers smelten, wat de zeespiegel doet stijgen. Daar 90 procent van de totale wereldbevolking vrij dicht bij de kusten woont, zal dit een vernietigende impact hebben op de meerderheid van de mensen op de planeet. Elk van deze feiten houdt op zich een gevaar in voor het overleven van miljarden mensen. Allen samen vormen ze een dodelijke cocktail.

De leiders aan wie wij ons welzijn hebben toevertrouwd hebben ons in de steek gelaten. Ze missen het bewustzijn, de wil of de moed om te zeggen hoe slecht we ervoor staan en om oplossingen voor te stellen die aangepast zijn aan de omvang van de problematiek: alleen al wat betreft klimaatverandering is er een risico van 1 op 10 op een stijging van 6°C tegen 2100 indien we niet onmiddellijk handelen. Een dergelijke temperatuurstijging maakt menselijk leven onmogelijk op de meeste plaatsen op aarde. Ter vergelijking een kans van 1 op 10 staat gelijk met het aanvaarden dat in de wereld 10.000 vliegtuigen per dag zouden crashen ! Maar klimaatverandering is niet de enige kwestie. Alle planetaire grenzen worden in een bepaalde mate overschreden en die overschrijdingen versterken elkaar onderling, hetgeen de gevaren sterk doet toenemen.

Gelet op de absurd hoge risico’s waarmee de mensheid wordt geconfronteerd, moeten we tegen 2025 een snelle transitie naar een Één Aarde Voetafdruk voor iedereen realiseren.

Concreet wil dit zeggen dat we in één jaar niet meer van het milieu mogen gebruiken dan de Aarde kan regeneren in dezelfde tijdspanne. Op dit ogenblik gebruikt de mensheid in haar geheel 1,5 planeten. Dit komt overeen met een gemiddelde Ecologische Voetafdruk van 2,7 globale hectaren per persoon (Belgen gebruiken 7,45 ha). Leven binnen een Één Aarde Voetafdruk betekent dat 1,7 globale hectare (gha) voor elk mens moet volstaan. Hiertoe moeten we niet alleen onze CO2 uitstoot drastisch reduceren, maar we moeten ook stoppen met de ontbossing, met het kelderen van de biosfeer, met het verminderen van de biodiversiteit, met het uitputten van zoet water reserves, met het afbreken van landbouwgronden, met het vernietigen van het zeeleven en het uitdunnen van ozon in de stratosfeer.

Enkel een democratisch nationaal en internationaal beheer van de hulpbronnen in de wereld en van de ecologische en menselijke noden, kan bewerkstelligen dat wij het pad van de vernietiging verlaten. De vrijheid van ondernemen, vrije markt en globalisatie zijn ondergeschikt aan de primauteit van Één-Aarde duurzaamheid en het geboorterecht van elk mens op zijn gelijk deel van de planeet. Individuele vrijheden staan niet los van individuele verantwoordelijkheden. Ons voornaamste gebod is leven binnen de draagkracht van onze planeet.

Ik ondersteun de vier verklaringen van het ONE EARTH FOOTPRINT MANIFEST:

« Ik ga ermee akkoord om binnen een Één-Aarde Voetafdruk te leven, ook al betekent dit dat mijn levensstijl radicaal moet veranderen, als iedereen het ook moet doen. »

« Ik ga ermee akkoord dat iedereen op Aarde een onvervreemdbaar geboorterecht heeft op een gelijk deel van de hulpbronnen in de wereld en de totale beschikbare gha’s (milieugebruiksruimte). »

« Ik ga ermee akkoord dat we de Aarde moeten delen met alle andere soorten en dat we hun recht om op Aarde te bloeien moeten respecteren. »

« In naam van het leven en geleid door het voorzorgsprincipe, eis ik dat alle nationale en internationale leiders, tegenwoordig en toekomstig, een rechtvaardige transitie naar een Één-Aarde Ecologische Voetafdruk voor allen tegen 2025 zouden realiseren als DE top prioriteit voor de mensheid. Dit moet gepaard gaan met het garanderen dat de fundamentele noden van alle mensen worden beantwoord. »

Create your own free online surveys now!
Powered by Polldaddy